Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1220 af 24. juli 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om USA i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza, som følge af nylige udbrud i staterne Indiana og Nebraska (EØS-relevant tekst)