Πρόγραμμα δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου κατάρτισης ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))