Handlingsprogram for livslang læring ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring (KOM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))