Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.1471 — Statoil/ICA/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ