Državne potpore – Poljska – Državna potpora SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) – Potpora za restrukturiranje za trgovačko društvo LOT Polish Airlines S.A. – Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Tekst značajan za EGP