Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vytvoriť makroregionálnu stratégiu EÚ na rozvoj hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Stredozemí“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)