Vec C-292/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus — Estónsko) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/98/ES — Nakladanie s odpadmi — Článok 16 ods. 3 — Zásada blízkosti — Nariadenie (ES) č. 1013/2006 — Preprava odpadu — Zmesový komunálny odpad — Priemyselný a stavebný odpad — Konanie na udelenie koncesie na služby zberu a odvozu odpadu vzniknutého na území obce — Povinnosť budúceho úspešného uchádzača odvážať zozbieraný odpad do zariadení na spracovanie odpadu označených orgánom udeľujúcim koncesiu — Najbližšie vhodné zariadenia na spracovanie odpadu]