Kohtuasi C-292/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 12. detsembri 2013 . aasta otsus (Tartu Ringkonnakohtu eelotsusetaotlus — Eesti) — Ragn-Sells AS versus Sillamäe Linnavalitsus (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2008/98/EÜ — Jäätmekäitlus — Artikli 16 lõige 3 — Läheduse põhimõte — Määrus (EÜ) nr 1013/2006 — Jäätmesaadetised — Segaolmejäätmed — Tööstuslikud jäätmed ja ehitusjäätmed — Valla territooriumil tekkinud jäätmete kogumise ja veo teenuse kontsessiooni andmise menetlus — Tulevase kontsessionääri kohustus vedada kogutud jäätmed kontsessiooni andva ametiasutuse määratud jäätmekäitluskohtadesse — Lähimad sobivad jäätmekäitluskohad)