Дело C-292/12: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от Tartu Ringkonnakohus — Естония) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus (Преюдициално запитване — Директива 2008/98/ЕО — Управление на отпадъците — Член 16, параграф 3 — Принцип на близост — Регламент (ЕО) № 1013/2006 — Превози на отпадъци — Смесени битови отпадъци — Промишлени отпадъци и строителни отпадъци — Процедура за отдаване на концесия на услуги, свързани със събирането и извозването на отпадъци, образувани на територията на една община — Задължение за бъдещия концесионер да превозва събраните отпадъци до инсталации за третиране, посочени от възлагащия орган — Най-близки подходящи инсталации за третиране)