Υπόθεση C-274/19 P: Αναίρεση που άσκησε την 31η Μαρτίου 2019 το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) κατά της αποφάσεως του Γενικoύ Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) που εκδόθηκε την 22α Ιανουαρίου 2019 στην υπθεση T-198/17, EKETA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής