Υπόθεση F-87/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 — Adriaens κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών και συντάξεων των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού — Κατάργηση δίκης)