2007/854/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu na období od 16. června 2007 do 15. června 2011