2007/854/ЕО: Решение на Съвета от 4 декември 2007 година за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау за периода от 16 юни 2007 г. до 15 юни 2011 г.