Sklep Sveta z dne 6. maja 2014 o imenovanju člana upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije