2009/51/EG: Kommissionens beslut av den 15 december 2008 om tilldelning av importkvoter för perioden 1 januari – 31 december 2009 för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 [delgivet med nr K(2008) 8100]