Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 366/03