Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9503 — Gardner Denver/Ingersoll Industrials) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 65/01