Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/439 (2019. gada 15. februāris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/2070 groza attiecībā uz salīdzinošās vērtēšanas portfeļiem, pārskata veidnēm un ziņošanas norādēm, kas piemērojamas Savienībā attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 78. panta 2. punktā noteikto ziņošanu (Dokuments attiecas uz EEZ.)