Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5267 — Sun Capital/SCS Group) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП