2014/840/EL, Euratom: Komisjoni rakendusotsus, 26. november 2014 , millega muudetakse otsust 90/177/Euratom, EMÜ, millega lubatakse Belgial jätta käibemaksupõhiste omavahendite baasi väljaarvutamisel arvesse võtmata teatavat liiki tehinguid ning kasutada teatavaid ligikaudseid arvestusi (teatavaks tehtud numbri C(2014) 8921 all)