Seletuskiri, mis käsitleb mõiste emaettevõtja määratlust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89