2. Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu: VI iedaļa - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))