Sprawa T-70/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Audi przeciwko OHIM (Vorsprung durch Technik) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vorsprung durch Technik — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Częściowa odmowa rejestracji przez eksperta — Prawo do bycia wysłuchanym)