Komisjoni teatis, millega muudetakse Euroopa Liidu suuniseid (riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020) seoses nende kohaldamisajaga ja kohandatakse neid ajutiselt, et võtta arvesse COVID-19 pandeemia mõju (EMPs kohaldatav tekst) 2020/C 424/05