Rozhodnutie Komisie z 14/02/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5026 - KKR / NORTHGATE INFORMATION SOLUTIONS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)