Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier (KOM(2008)0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD)