Kommissionens beslut av den 17 januari 2003 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter [delgivet med nr K(2002) 4807] (Text av betydelse för EES) (2003/43/EG)