Beschikking van de Commissie van 17 januari 2003 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4807) (Voor de EER relevante tekst) (2003/43/EG)