Решение на Комисията от 17 януари 2003 година относно определяне на класове на огнеустойчивост за някои строителни продукти (нотифицирано под № С(2002) 4807) (текст от значение за ЕИП) (2003/43/ЕО)