2007/662/ES: Sklep Sveta z dne 9. oktobra 2007 o imenovanju petih slovenskih članov in treh slovenskih nadomestnih članov Odbora regij