Informationsmeddelande – Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artiklarna 5, 6, 8, 9, 10, 17 och 22 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden