Informatienota — Informatie betreffende de maatregelen die door de lidstaten zijn vastgesteld overeenkomstig de artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 17 en 22, van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik