Informatīva piezīme – Informācija par dalībvalstu pieņemtajiem pasākumiem atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei, 5., 6., 8., 9., 10., 17. un 22. pantam