Υπόθεση T-490/09: Προσφυγή της 8ης Δεκεμβρίου 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi κατά Επιτροπής