2007/435/ЕОРешение на Съвета от 25 юни 2007 година за създаване на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007—2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционни потоци