Mål C-812/18 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 4 juni 2020 – Terna SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Energi – Projekt av gemensamt intresse för Europeiska unionen – Ekonomiskt stöd från unionen till två projekt på området för transeuropeiska energinät – Direktiv 2004/17/EG – Artikel 37 – Underentreprenad – Artikel 40.3 c – Direkt tilldelning – Tekniska skäl – Ramavtal – Nedsättning av det ursprungligen beviljade beloppet på grund av en ekonomisk revision – Återbetalning av de ursprungligen utbetalade beloppen)