Vec C-812/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. júna 2020 – Terna SpA/Európska komisia (Odvolanie – Energia – Projekty spoločného záujmu Európskej únie – Finančná pomoc Únie priznaná v prospech dvoch projektov v oblasti transeurópskych energetických sietí – Smernica 2004/17/ES – Článok 37 – Uzatváranie subdodávateľských zmlúv – Článok 40 ods. 3 písm. c) – Priame zadanie – Technické dôvody – Rámcová zmluva – Zníženie pôvodne priznanej pomoci v nadväznosti na finančný audit – Vrátenie pôvodne zaplatených súm)