Дело C-812/18 P: Решение на Съда (десети състав) от 4 юни 2020 г. — Terna SpA/Европейска комисия (Обжалване — Енергетика — Проекти от общ интерес на Европейския съюз — Финансова помощ от Съюза, предоставена в полза на два проекта в областта на трансевропейските енергийни мрежи — Директива 2004/17/ЕО — Член 37 — Подизпълнение — Член 40, параграф 3, буква в) — Пряко възлагане — Техническа особеност — Рамков договор — Намаляване на първоначално предоставената помощ вследствие на финансов одит — Възстановяване на първоначално платените суми)