ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1952/02 υποβολή: Bernd Posselt (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Σημαία της ΕΕ.