Záverečná správa vyšetrovateľa v prípade č. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen (podľa článku 15 rozhodnutia Komisie (2001/462/ES, ESUO) z  23. mája 2001 o pôsobnosti vyšetrovateľov v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže – Ú. v. ES L 162, 19.6.2001, s. 21 )