Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/M.4094 — INEOS/BP Dormagen (atbilstoši 15. pantam Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp. )