Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/M.4094 — INEOS/BP Dormagen (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (2001/462/EY, EHTY) 15 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21 )