Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων στην υπόθεση COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen (σύμφωνα με το άρθρο 15 της απόφασης (2001/462/EΚ, ΕΚΑΧ) της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2001 , σχετικά με τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού — ΕΕ L 162 της 19.6.2001, σ. 21 )