ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εξαίρεση για την Κεντρική Τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου («Τράπεζα τηςΑγγλίας») δυνάμει του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR)