Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз на споразумения под формата на размяна на писма относно изменение на отстъпките за преработено птиче месо между Европейския съюз и Федерална република Бразилия и между Европейския съюз и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ 1994 г.)