Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (COM14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))