Komission asetus (EU) 2019/957, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2019, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorioktyyli)silanetriolin ja TDFA-johdannaisten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)