Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1646, 7. november 2020, milles käsitletakse kaubanduspoliitika meetmeid, mida kohaldatakse teatavate Ameerika Ühendriikidest pärit toodete suhtes pärast otsuse langetamist Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise käsitusleppe kohases kaubandusvaidluses