Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9570 — Bridgepoint / Latour / Primonial) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 361/09