Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1358 z 28. septembra 2020 o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES, pokiaľ ide o kontroly poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktoré sa obvykle nachádzajú na území Bosny a Hercegoviny (Text s významom pre EHP)